Bảo Đại Thông Bảo, 保大通寶, gold Bảo Đại Thông Bảo, 保大通寶, gold
Same coin., different view