#003 Đại Trị Nguyên Bảo, 大治元寶 B20.1 r1
#004 Đại Trị Nguyên Bảo, 大治元寶 B20.6 r*
Seal script characters


#005 Đại Trị Thông Bảo, 大治通寶 B21.22 r3
N.  Song Da Guan style script, large Tri
#006 Đại Trị Thông Bảo, 大治通寶 B21.26 r3
N. Song Da Guan style script, large Thong Bao
#007 Minh Đức Thông Bảo, 明德通寶 B45.2 r3
#008 Minh Đức Thông Bảo, 明德通寶 B45.2 r3
Minh Đức calligraphic comparison with other official issues just before the reign of Minh Duc
#011 Càn Long Thông Bảo, 乾隆通寶 B98.2 r5
Triangle Head Thong
#00 9Càn Long Thông Bảo, 乾隆通寶 B98.2 r5
Triangle Head Thong
#010 Càn Long Thông Bảo, 乾隆通寶 B98.1 r5
Square head Thong, Long using Chinh radical