Minh Đức Thông Bảo, 明德通寶, silver, frontMinh Đức Thông Bảo, 明德通寶, silver, reverse
Khải Định Thông Bảo, 啟定, silver Thiệu Trị , 紹治, silver

Bảo Đại Thông Bảo, 保大通寶, silver